Colofon en privacy

Uitgever
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond

Eindredactie
Ir. André Claassen

Idee, advies, vormgeving, web-editing en cms
initial interactive gmbh
buero fuer digitale medien
Schinkelstraße 38-40
D-40211 Düsseldorf
Duitsland
tel. 0 (049) 211 - 9357075
www.ini-i.de

PRIVACYVERKLARING

Het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette is gevestigd in 6041HZ Roermond, Kapellerpoort 1. Het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen
Op de website van het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette vindt u informatie over natuur en landschap binnen het Grenspark, toeristische en recreatieve evenementen en bestemmingen in de regio, over grensoverschrijdende projecten.

Contactgegevens:
Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond, Tel. +31475386491, info@grenspark-msn.nl, www.grenspark-msn.nl
Ir. André Claassen is de Functionaris Gegevensbescherming van D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette. Hij is te bereiken via info@grenspark-msn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- E-mailadres indien u ons een contactformulier stuurt
- Voor- en achternaam indien door u via het contactformulier aangegeven
- Geslacht indien door u via het contactformulier aangegeven
- Adresgegevens indien door u via het contactformulier aangegeven
- Telefoonnummer indien door u via het contactformulier aangegeven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grenspark-msn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette analyseert het gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van excursies en evenementen af te stemmen op voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van gegevens die via contactformulieren werden ontvangen: 1,5 jaar; tenzij wettelijk anders bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden
D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette verstrekt principieel geen persoonsgegevens aan derden. Mocht dit echter nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden, dan alleen in overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grenspark-msn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@grenspark-msn.nl

Bron: veilig internetten.nl


AANSPARAKELIJKHEID
Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette wijst er uitdrukkelijk op toe, dat deze niet verantwoordelijk is of gesteld kan worden voor de vorm en inhoud van websites die via links kunnen worden bezocht. Verantwoordelijk voor inhoud van de verlinkte websites zijn de aanbiedende organisaties zelf. Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette draagt zorg voor de juistheid van de op zijn websites weergegeven informatie en gegevens. Desondanks kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie of anderszins rechten worden ontleend aan de geboden informatie.

COPYRIGHT/alle rechten voorbehouden
Mededelingen die in het menu-venster over ons zijn opgenomen kun vrij worden gebruikt. Fotos kunnen slechts na de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke fotografen worden benut. De aanbieder kan wijzigingen en fouten in de geboden informatie niet persé uitsluiten.

FOTOGRAFIE
H.-G. Wende
A. Raedts
H. Glader
Dr. K. Hömberg
Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Stand
17.05.2018